Podmienky ochrany osobných údajov pre súťaž Barum Hra

Aké osobné údaje a prečo spracovávame?

Spoločnosť Continental Barum s.r.o. so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO: 45788235, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. C 150 57 (ďalej len „my“ alebo „spoločnosť“), ako správca osobných údajov, spracováva v súvislosti s Vašou účasťou v súťaži Barum Hra (www.barumhra.sk) (ďalej len „Barum Hra“ alebo „súťaž“) ) niektoré osobné údaje. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, emailová adresa, tel. číslo, av prípade výhercov súťaže aj ich mená, poštové adresy, fotografické alebo iné záznamy, doklady o nákupoch produktov Continental, dátum narodenia alebo rodné číslo (ďalej len „osobné údaje“) ).

Osobné údaje spracovávame za účelom Vášho zaradenia do súťaže, samotnej realizácie súťaže, informovania o výhercoch a na distribúciu a odovzdanie výhier. V súlade s podmienkami súťaže Barum Hra v prípade, že sa stanete výhercom hlavnej výhry, uverejňujeme za účelom propagácie súťaže na našej webovej stránke www.barumhra.sk, Vaše meno, miesto bydliska a fotografické alebo iné záznamy; zároveň dochádza aj k spracovaniu Vašich osobných údajov nutných na uzavretie darovacej zmluvy ohľadom hlavnej výhry a následného odvodu darovacej dane (napr. identifikačné údaje a RČ).

Vaše osobné údaje môžu byť za vyššie uvedenými účelmi odovzdané našim povereným zmluvným partnerom (napr. spoločnosti zaisťujúce technickú organizáciu súťaže, distribúciu výhier a pod.). Zoznam týchto zmluvných partnerov, ktorým sú Vaše osobné údaje odovzdávané, nájdete na adrese: https://www.continental-tires.com/cz/cs/legal-pages/agentury-cz/ . Takto odovzdané osobné údaje nie sú zdieľané s ďalšími tretími stranami.

Vyššie uvedené spracovanie osobných údajov vykonávame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste vyjadrili tým, že ste sa prihlásili do súťaže, resp. tým, že súhlasíte s prevzatím výhry.

Hoci poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely je úplne dobrovoľné, bez ich poskytnutia nie je Vaša účasť v súťaži možná, resp. nie je možné prevziať výhru. Prípadné odvolanie Vášho súhlasu s uvedeným spracovaním osobných údajov by teda znamenalo zrušenie Vašej účasti v súťaži.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať pre vyššie uvedené účely iba po dobu nevyhnutne nutnú, tj po dobu trvania súťaže a následných činností spojených s realizáciou súťaže a distribúciou výhier. Dlhšia doba uchovávania osobných údajov môže vyplývať z právnych predpisov (napr. až 10 rokov na daňové a účtovné účely), prípadne môže byť odôvodnená inými záujmami na ochrane práv našej spoločnosti (napr. v prípade sporov alebo uplatnenia právnych nárokov).

Mená, prípadne fotografie alebo iné záznamy výhercov, spracovávame, resp. uverejňujeme na našej webovej stránke www.barumhra.sk na dobu maximálne 1 rok.

Spracovávanie osobných údajov na marketingové účely na základe súhlasu

Pri registrácii/prihlásení do súťaže je Vám ďalej ponúknutá možnosť udeliť nám súhlas s tým, aby sme v primeranej miere spracovávali Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa, na marketingové účely. Právnym základom pre toto spracovanie je teda Vami udelený dobrovoľný Súhlas, ktorý nám udeľujete zaškrtnutím príslušného políčka v rámci formulára registrácie do súťaže. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť, resp. ho zrušiť. Ďalšie informácie o podmienkach súhlasu, vrátane možností jeho odvolania, ao rozsahu spracovávania osobných údajov na marketingové účely nájdete v dokumente Súhlas.

Čo by ste ďalej mali vedieť o vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ďalej len „GDPR“). Zaistíme, že po celú dobu spracovávania a uchovávania budú Vaše osobné údaje zabezpečené proti úniku alebo neoprávneným zásahom a nebudú sprístupnené neoprávneným osobám.

V súlade s GDPR máte vo vzťahu k nám, ako k správcovi osobných údajov, nasledujúce práva:

  • žiadať prístup k svojim osobným údajom, tzn., môžete od nás získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám vymenovaným v článku 15 GDPR ;
  • žiadať opravu nepresných osobných údajov podľa článku 16 GDPR;
  • žiadať obmedzenie spracovania v prípadoch upravených v článku 18 GDPR;
  • žiadať vymazanie osobných údajov, ak sú dané dôvody uvedené v článku 17 GDPR;
  • získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na odovzdanie týchto údajov inému správcovi, a to za podmienok uvedených v článku 20 GDPR;
  • vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Dále máte právo obrátit se se stížností na orgán dozoru – Úřad na ochranu osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť prostredníctvom zaslania Vašej žiadosti alebo námietky emailom zaslaným na adresu: ochranadat@continental.cz. Po obdržaní Vašej žiadosti alebo námietky, Vám poskytneme informáciu o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od obdržania žiadosti; túto lehotu je možné v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak žiadosti o prijatie opatrení nevyhovieme, informujeme Vás o dôvodoch neprijatia opatrenia, a to bezodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od prijatia žiadosti

Ak máme pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa tohto odseku, môžeme chcieť od žiadateľa dodatočné informácie na potvrdenie jeho totožnosti. V prípade, že je žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje, môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť, alebo uložiť primeraný poplatok za jej vybavenie.

Zaškrtnutím príslušného políčka, ku ktorému ste vyzvaní pred odoslaním príslušného formulára s osobnými údajmi, potvrdzujete, že ste sa zoznámil s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov a že ste všetkým tu uvedeným informáciám porozumel.