Podmienky účasti v súťaži

  1. Organizátor a prevádzkovateľ

1.1 Vyhlasovateľom, organizátorom a usporiadateľom súťaže „BarumHra“ (ďalej len „súťaž”) je spoločnosť Continental Barum s.r.o. so sídlom Otrokovice, Ojízdná 1628, PSČ 765 02, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, spisová vložka 15057, IČO: 45788235, DIČ: CZ 699 000 347 (ďalej adresa“). Súťaž sa riadi výlučne týmito Pravidlami a podmienkami
súťaže (ďalej len „pravidlá”).

1.2 Prevádzkovateľom a technickým správcom súťaže je spoločnosť MarketSoul s.r.o., so sídlom: nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín 760 01, IČO 04714121, IČ DPH CZ04714121 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Podmienky účasti

2.1 Do súťaže sa možno prihlásiť jednorazovou registráciou. Pokiaľ sa chcete prihlásiť, vyplňte registračný formulár najneskôr do 31. 5. 2024 do 23:59. Účasť v súťaži je zadarmo.

a) Súťaže sa môžu zúčastniť iba na svojprávnosti neobmedzenej fyzickej osoby staršej ako 18 rokov, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“).
b) Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby.
c) Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) organizátora a jeho materských, resp. dcérskych spoločností, ako aj zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) agentúr, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii súťaže vrátane prevádzkovateľa, a tiež ich osoby blízke v zmysle § 22 z. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

3. Trvanie súťaže a ceny

3.1 Do súťaže sa možno prihlásiť od 18. 3. 2024 o 12:00 a končí 31. 5. 2024 23:59.

3.2 Hneď ako bude súťaž uzavretá, prevádzkovateľ vykoná žrebovanie všetkých zúčastnených v súťaži a náhodne vyberie mená víťazov. Náhodný výber sa uskutoční dňa 3.6. 2024 o 12:00 v spoločnosti Continental Barum s.r.o. na adrese Obchádzková 1628, 765 02 Otrokovice. Žrebovanie prebehne za účasti 5-člennej komisie, ktorá pomocou softvérovej aplikácie vylosuje 4 výhercov. Členovia komisie následne vypracujú protokol obsahujúci miesto, dátum a čas žrebovania, mená členov komisie a ich funkcie, a mená výhercov vr. ostatných dát súvisiacich s žrebovaním. Žrebovanie končí okamihom, keď sú vybraní všetci výhercovia.

3.3 Zo všetkých účastníkov súťaže budú vyžrebovaní 4 výhercovia.

3.4 Každý výherca vyhráva požičanie vozidla Škoda Enyaq na pneumatikách Barum na 1 týždeň (7 dní) s kartou na nabíjanie vozidla na elektronabíjacích staniciach.

3.5 Maximálny povolený nájazd je 1200 km na jedno požičanie (7 dní).

3.6 Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho ohlásenia a bez nutnosti uvedenia dôvodov súťaž predčasne ukončiť alebo predĺžiť. To platí najmä v prípade, keď nemôže byť z technických alebo právnych dôvodov garantované, že súťaž prebehne riadne. V takom prípade účastníkom súťaže nevznikajú voči usporiadateľovi žiadne nároky.

4. Vyrozumenie víťazov a odovzdanie výhry

4.1 Víťazi budú vyrozumení e-mailom alebo telefonicky do 2 dní odo dňa žrebovania.

4.2 Pokiaľ víťaz nekontaktuje prevádzkovateľa alebo usporiadateľa do 1 týždňa od upovedomenia, nárok na cenu bez náhrady zanikne. Pokiaľ sa nepodarí z dôvodov na strane víťaza cenu doručiť, nárok na cenu zaniká bez náhrady.

4.3 Každý výherca je povinný si vozidlo vypožičať v období od 29.7. 2024 do 29.8. 2024 a to na dĺžku 7 dní. Presný termín vypožičania je výherca povinný nahlásiť do 10.6. 2024, pričom si organizátor vyhradzuje právo termín zamietnuť a navrhnúť iný možný termín s ohľadom na dostupnosť vozidla.

4.4 Odovzdanie vozidiel výhercom prebehne na adrese Vajnorská 7665/162, Bratislava, prípadne na inom vopred dohodnutom mieste, na ktorom sa obe strany Organizátor aj výherca dohovorili a potvrdili v elektronickej komunikácii.

4.6 Vrátenie vozidla výhercom prebehne na adrese Vajnorská 7665/162, Bratislava, prípadne na inom vopred dohodnutom mieste, na ktorom sa obe strany Organizátor aj výherca dohovorili a potvrdili v elektronickej komunikácii.

4.5 Odovzdanie a prevzatie vozidla prebehne za účasti školeného pracovníka a dokladom bude odovzdávací protokol.

5. Vylúčenie z účasti v súťaži

Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastnej úvahy vylúčiť účastníkov zo súťaže, odmietnuť prideliť ceny a žiadať ceny späť, pokiaľ vznikne dôvodné podozrenie ohľadom poskytnutia nepravdivých informácií, manipulácie, porušenia týchto Podmienok účasti v súťaži alebo iného zakázaného konania.

6. Obmedzenie zodpovednosti

Účastník berie na vedomie, že usporiadateľ nezaručuje ani nezaisťuje dostupnosť webových stránok, prostredníctvom ktorých sa súťaž koná, ani ich obsah. Usporiadateľ si vyhradzuje právo ukončiť prevádzku týchto webových stránok (a to aj bez predchádzajúceho upozornenia) alebo k nim čiastočne alebo úplne obmedziť prístup. Usporiadateľ nie je zodpovedný za insolvenciu spolupracujúcich partnerov ani za z toho plynúce dôsledky na konanie súťaže a odovzdanie cien. Usporiadateľ, jeho orgány, zamestnanci alebo prevádzkovateľ nezodpovedajú za ujmu spôsobenú chybou, oneskorením, prerušením spojenia; poruchami technických zariadení alebo služieb; nesprávnym obsahom, stratou alebo vymazaním údajov; vírusy; alebo za ujmu spôsobenú z akéhokoľvek iného dôvodu počas účasti v súťaži, ibaže ujma bola spôsobená konaním v hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne. Toto vylúčenie zodpovednosti sa nevzťahuje na ujmu na zdraví ani na ohrození života alebo zdravia.

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Prihlásením do súťaže a odoslaním príslušného registračného formulára účastník udeľuje usporiadateľovi aj prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých pri registrácii do súťaže, na účely realizácie a propagácie súťaže. Podrobné informácie o tom, ako usporiadateľ a prevádzkovateľ spracováva osobné údaje účastníkov, stanoví Podmienky ochrany osobných údajov,, ktorých odsúhlasenie je podmienkou účasti v súťaži.

7.2 Poskytnutie osobných údajov pre účely účasti v súťaži je úplne dobrovoľné, bez ich poskytnutia však nie je účasť v súťaži možná. Účastníci môžu súhlas so spracovaním ich osobných údajov kedykoľvek odvolať a tým odstúpiť zo súťaže. Súhlas musí byť odvolaný písomne a adresovaný usporiadateľ, alebo zaslaný e-mailom na ochranadat@continental.cz Po obdržaní odvolania súhlasu budú zhromaždené uložené osobné údaje účastníka okamžite zmazané.

8. Uverejnenie výhercov

8.1 Prihlásením do súťaže taktiež účastníci pre prípad výhry v súťaži udeľujú souhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a miesta bydliska na webových stránkach usporiadateľa av reklamných médiách používaných usporiadateľom, a to na webu Barum Hra, www.barumhra.sk Účastníci môžu súhlas so zverejnením svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať, a tým odstúpiť zo súťaže. Súhlas musí byť odvolaný písomne a adresovaný usporiadateľovi, alebo zaslaný e-mailom na adresu ochranadat@continental.cz.

8.2 Usporiadateľ spracováva, resp. uverejňuje údaje o výhercoch v súťaži na svojich webových stránkach a na svojom facebookovom a instagramovom profile po dobu maximálne 1 roka.

9. Ostatné

9.1 Nároky na výhru nie je možné uplatniť na súde.

9.2 Tieto Podmienky účasti v súťaži a právny vzťah medzi účastníkmi a usporiadateľom sa riadia výlučne právnym poriadkom Českej republiky.

9.3 Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto Podmienok účasti v súťaži je alebo sa stane čiastočne alebo úplne neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok účasti v súťaži. Neplatné ustanovenie bude nahradené platným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá vyjadrenému ekonomickému cieľu a zámeru neplatného ustanovenia. To platí aj pre prípad, že tieto Podmienky účasti v súťaži obsahujú neúmyselné opomenutie.

9.4 Miestom plnenia je Česká republika a príslušnými súdmi sú súdy v Českej republike, a to v rozsahu, v ktorom je voľba príslušného súdu dohodou prípustná. Pokiaľ účastník nemá všeobecne príslušný súd v zahraničí alebo sa po prihlásení do súťaže odsťahuje do zahraničia, príslušné sú súdy v mieste obchodného vedenia usporiadateľa.

V Otrokovicích, dňa 11.3. 2024